گفتمان | V 2.6

  • دکمه های ارسال تصویر، فیلم و موسیقی
  • نمایش تصویر ها بصورت مستقیم در گفتگو (بدون نیاز به باز کردن پنجره محتوا)