در نحوه کسب تجربه در سایت تغییر هایی ایجاد شده است.

برای مشاهده نحوه کسب تجربه و آشنایی با سطوح تجربه به توضیحات پست اخیر وبلاگ پشتیبانی بلاگیکس مراجعه کنید.