ایجاد محتوا نظرسنجی

  • صفحه ایجاد محتوا (حاوی صفحه ایجاد پست و ایجاد نظرسنجی)
  • امکان مخفی کردن تعداد نظرات در نظرسنجی
  • بهبود ظاهری ایجاد گزینه های نظرسنجی
  • نمایش علامت نظرسنجی بودن پست در صفحه پست ها