ایجاد محتوا تصویری

  • امکان ایجاد محتوا تصویری (برای راحتی بیشتر وبلاگ های فوتوگرافی)
  • بهبود صفحه ایجاد محتوا