پنل مدیریت | V 4.5

  • بهبود حالت شب
  • بهبود میز کار
  • بهبود صفحه دوستان
  • بهبود صفحه دنبال کنندگان
  • بهبود صفحه پیوند ها
  • بهبود صفحه موضوعات
  • بهبود صفحه نویسندگان
  • بهبود آیکون افزودن در صفحات مختلف
  • بهبود صفحه پیام رسان
  • بهبود فیلتر های چندگانه