فیلتر چندگانه نظرات

  • امکان فیلتر چندگانه نظرات بصورت همزمان
  • امکان فیلتر نظرات تایید نشده
  • امکان فیلتر نظرات پست های یک نویسنده خاص
  • امکان فیلتر نظرات یک پست خاص
  • بهبود ظاهری فیلتر کردن نظرات

برای مشاهده امکان فیلتر چندگانه نظرات به صفحه نظرات مراجع کنید.