فیلتر پست ها با برچسب

  • نمایش برچسب های هر پست
  • امکان نمایش پست های حاوی یک برچسب خاص

برای نمایش پست های مرتبط با یک برچسب در صفحه پست های پنل مدیریت رو علامت برچسب (#) پست مورد نظر کلیک کنید تا برچسب های آن پست نمایش داده شود سپس روی برچسب مورد نظر کلیک کنید تا پست های مرتبط با آن برچسب نمایش داده شوند.