افزایش گنجایش پست ها

گنجایش بخش متن اصلی پست و همینطور ادامه مطلب هر پست از 5000 کاراکتر به 10000 افزایش پیدا کرد.